Metodologia

GRUP TERAPÈUTIC

El grup és una part fonamental del tractament.
En aquest es creen vincles sans, es treballa el respecte, la companyonia, la vergonya, les relacions socials.

METODOLOGIA EN LES TERÀPIES DE GRUP:

Les teràpies de grup es realitzen en grups reduïts. Es tracten temes que els preocupa als pacients cada dia, marcant objectius i així aconseguint que es comprometin amb el canvi.
Ens focalitzem en alguna cosa diferencial a les nostres teràpies de grup i és el concepte d’ajuda mútua, així aprenen a ajudar a altres a la vegada que se senten ajudats. Així, aconseguim fomentar aspectes tan importants com són l’empatia, la paciència, l’escolta activa, la tolerància.


FASES DEL TRACTAMENT
En el tractament es treballa a nivell individual, familiar i social; i està format per tres fases:

  • 1a fase: a Hospital de Dia, dirigida a eliminar totes aquestes conductes patològiques que el pacient porta a terme per gestionar el seu malestar (restricció de l’alimentació, vòmit, conductes impulsives, hiperactivitat), alhora que s’aconsegueix una recuperació ponderal, si és necessari. També es treballa la consciència de malaltia i la funció que aquesta compleix.
  • 2a fase: a Hospital de Dia, dirigida a treballar els aspectes emocionals i cognitius de forma exhaustiva (que han començat a treballar-se en la 1ª fase), recuperant així, l’autoestima i la seguretat en un mateix, i construint una identitat pròpia sana.
  • 3a fase: en règim ambulatori, dirigida a treballar les dificultats que li sorgeixen al pacient quan fa una vida totalment normalitzada, i prevenció de recaigudes.